Classic MAAE Contact

Probleem met inloggen?

Enkel problemen met uw
Registratienummer* (MAAE Company ID) of
technische problemen met deze website worden beantwoord!

  • Wijzigingen aan uw Proximus abonnement worden via dit formulier niet uitgevoerd of beantwoord. Gelieve hiervoor aan te melden.
  • Heeft u een vraag voor onze helpdesk? Login op uw account en klik op 'Contact & Support'
  • * Het MAAE Registratienummer kan u enkel bekomen via de HR / IT verantwoordelijke van uw bedrijf, nooit via A&M.


Problème de connection?

 Seuls les problèmes liés à votre
numéro d'immatriculation* (MAAE Company ID) ou
des problèmes techniques avec ce site Web seront répondu!

  • Des modifications à votre abonnement Proximus ne seront pas exécutées ou répondus via ce formulaire. Veuillez-vous connectez ici pour cela.
  • Avez-vous une question pour notre helpdesk? Connectez-vous à votre compte et cliquez sur 'Contact & Support'
  • * Le numéro d'immatriculation vous pouvez recevoir chez le service HR / IT de votre enterprise, jamais chez A&M. 

Problem with login?

Only problems with your
Registration Number* (MAAE Company ID) or
technical problems with this website will be answered!

  • Changes to your Proximus subscription will not be treated or answered via this form. Please Login for this.
  • Do you have a question for our helpdesk? Login on your account and click on 'Contact & Support'
  • * The MAAE Registration Number can only be obtained from the HR / IT manager of your company, never from A&M.
Uw werkgever - Votre employeur - Your employer